Коефициенти изчислени Uw, Ro, Rw и Sw


<
  • Модули
  • Коефициенти изчислени Uw, Ro, Rw и Sw
Stolcad® Professional предлага напреднали възможности за автоматично изчисляване на ключови коефициенти на прозорци и врати като Uw, Ro, Rw и Sw. Това позволява на потребителите лесно да включват тези данни в офертни принтове, декларации за потребителски свойства, енергийни паспорти, както и на етикети на готови продукти. Едно от основните предимства на програмата е високата ѝ конфигурируемост, което позволява адаптиране на изчислителния процес към спецификите на даден продукт, регионални изисквания и действащи законови разпоредби. Допълнителната конфигурируема опция е прецизността на показване на коефициентите.Stolcad® Professional позволява разширяване със специализирани модули, които служат за изчисляване на допълнителни коефициенти в зависимост от нуждите на потребителя. Сред тях са:
Тези модули предоставят на потребителите всеобхватни инструменти, необходими за точен анализ и представяне на техническите параметри на прозорците и вратите, което е ценно при вземането на решения за тяхното избиране.


Модул "Коефициент на топлопреминаване Uw"

Важен за оценка на топлоизолационните свойства на прозорци и врати

Коефициентът на топлопренос Uw е ключов индикатор за топлоизолационните свойства на произведените от нас прозорци. Това е стойност, която директно влияе на енергийната ефективност на конструкцията - по-ниската стойност на Uw означава по-добри изолационни свойства. Нашето софтуерно решение, Stolcad® Professional, прецизно изчислява този коефициент, като използва стандартизирана формула и данни, дефинирани от потребителя. Резултатите от изчисленията на коефициент Uw за прозорци и врати автоматично намират мястото си в подготвените оферти.
За потребители, които разполагат с допълнителни модули, тези стойности могат също така да бъдат включени в документи като декларации за потребителски свойства, енергийни паспорти, или етикети на готови продукти. Модулът осигурява не само точни изчисления, но също така улеснява тяхното предоставяне и представяне, което е ключов елемент в нашето предложение за индустрията на прозорците и вратите.

Модул "Коефициент Ro"

Определя топлинната резистентност на прозорците, която директно влияе на тяхната термоизолация

Коефициентът Ro, известен също като стандарт Ro на прозорец, се отнася до показателя на топлопренос през прозорците, изразен в стойности на топлинната резистентност. Това е мярка за способността на материала да се съпротивлява на топлинен поток. Колкото по-висока е стойността на коефициента Ro,
толкова по-добра е термоизолацията на прозореца, което означава по-малки топлинни загуби от помещението към околната среда. Нормите относно коефициента Ro могат да варират в зависимост от националните или регионалните разпоредби и са важни при оценката на енергийната ефективност на сградите.

Модул "Среден коефициент Uw за поръчка"

Позволява оценка на топлоизолацията на ниво на целия проект

Средният коефициент Uw за поръчка може да бъде изчислен, когато имаме дело с доставка на различни типове прозорци за един проект. В такъв случай всеки прозорец (или група прозорци с еднакви параметри) има свой индивидуален коефициент Uw. Средният коефициент Uw за цялата поръчка (проект) се изчислява като тегловна средна на тези индивидуални стойности, където теглата са площите на отделните прозорци. Информацията за изчисления среден коефициент Uw след това се поставя в резюме на офертата или на друго уговорено място.
Коефициент на топлопреминаване в прозоречна конструкция

Модул "Звукоизолация Rw"

Важен при оценка на звукоизолационните свойства

Това разширение предлага точно изчисление на коефициент Rw, който е ключов показател за определяне нивото на звукоизолация на прозоречната конструкция. Благодарение на модула, можете да осигурите на клиентите подробна информация относно акустичните свойства на проектираните прозорци, позволявайки им да изберат продукт, който най-добре отговаря на техните акустични нужди. В този процес потребителят на програмата първоначално въвежда ръчно данни за характеристиките на стъклото, които са базирани на техническите спецификации, предоставени от производителя на стъклото. След това модулът автоматично изчислява нивото на звукоизолация за прозоречните конструкции, като взема предвид променящите се размери на прозоречните площи по време на проектирането.
Динамичната корекция на стойностите на коефициент Rw, в зависимост от размерите на конструкцията, избрани от потребителя, гарантира постигането на идеални акустични свойства, които напълно удовлетворяват очакванията на клиента. Резултатът от изчисленията на коефициент Rw автоматично се включва в подготвените оферти. За потребители с допълнителни модули съществува възможност тези данни също да бъдат включени в декларации за потребителски свойства или етикети на готови продукти. Такова действие значително улеснява представянето на продукта, позволявайки ефективно споделяне на ключова информация.

Модул "Слънчев фактор Sw"

Отразява способността на прозореца да пропуска слънчева енергия

Този модул позволява точно изчисляване на стойностите на слънчевия фактор Sw на прозорците, също известен като коефициент на пропускливост на слънчева светлина. Този важен параметър отразява способността на прозореца да пропуска слънчева енергия вътре в сградата, което директно влияе на енергийната ефективност на сградата, нейното естествено осветление, както и на термичния комфорт на обитателите. Стойността на Sw зависи от множество фактори, включително от термоизолационните параметри на цялата прозоречна конструкция, т.е. от коефициент Uw, както и от изолационните свойства само на стъклото. Общото правило гласи, че колкото повече слънчева топлина преминава през прозореца, толкова по-висока е стойността на фактора Sw.
Също така ключово значение има и цветът на прозоречните профили. По-тъмните профили се нагряват по-бързо под въздействието на слънчевите лъчи, което води до по-голям трансфер на топлина вътре. Прозорци, характеризиращи се с висок слънчев фактор Sw, могат да допринесат за намаляване на разходите за отопление през зимния сезон, чрез използване на слънчевата топлина. Въпреки това през летния период те могат също така да доведат до нежелано увеличение на температурата вътре, което от своя страна увеличава нуждата от охлаждане на помещенията. Затова е толкова важно изборът на стойности на фактора Sw да бъде строго адаптиран към климата на региона, в който се намира сградата, както и към нейната ориентация спрямо страните на света.
^