Индивидуален интерфейс към система ERP


<
Индивидуален интерфейс между Stolcad Professional и ERP
Множество производители на прозорци и врати използват за ежедневната си работа две независими една от друга програми: Stolcad® Professional, която се занимава с обработка на дейности свързани с производството и предложенията за конструкции, и ERP система, за да могат подробно да наблюдават складовите и финансовите състояния на предприятието. Тъй като тези инструменти са отделни, те не разполагат с обща база данни, което може да доведе до несъответствия между информацията в тях. Идеалният начин за решаване на този проблем е имплементацията на индивидуално адаптиран интерфейс между производствената и складово-счетоводната програма.В началото на работата по свързващото устройство трябва да се установят няколко основни аспекта, включително:Предавани данни между Stolcad и ERP

данни, които трябва да се предават между програмите

Насоченост на комуникацията

посоката на комуникацията (еднопосочна или двупосочна)

Формат на предаваните данни

форматът на предаваните данни

Операции, предизвикващи обмен на данни

кога и какви операции трябва да предизвикват обмен на данни

С предаването на данни между програмите се разбира, че производителят на прозорци определя каква информация относно поръчки, цени или данни за клиентите би искал автоматично да предава.

При избора на формат за предаване на данни е важно да се избере метод, който оптимално да транспортира информацията между програмите. Най-популярните избори включват използването на SQL или традиционни файлови форми като XML или TXT.
Факторът, наречен посока на комуникация, определя как трябва да протича обменът на данни (еднопосочно или двупосочно, както и колко обороти на информацията трябва да се реализират).

Голямо значение за работата над интерфейса има също определянето на моменти или конкретни действия, които трябва да предизвикват обмен на данни, например ръчно чрез натискане на конкретен бутон в програмата или автоматично след промяна на установено състояние или статус.Отделните етапи на имплементация на интерфейса между програмите

Внедряването на свързващото устройство между Stolcad® Professional и ERP системата може да се представи в отделни етапи:

I. Определяне от производителя на прозорци целта, която би искал да постигне чрез внедряване на интерфейса - това производствено дружество определя как такъв свързващ елемент би трябвало да работи, какви данни да предава, дали информацията да се предава само от производствената програма към ERP или комуникацията да бъде двупосочна и т.н.

II. Тристранна среща (производител на прозорци, представител на ERP фирмата и представител на Sadowski Software) - този етап позволява подробно обсъждане на потребностите на потребителя заедно със сравнение на възможностите на програмите.

III. Двустранна среща (представител на ERP фирмата и представител на Sadowski Software) - това е изцяло техническа среща, където ние и служителите от фирмата, представляваща съответната складово-счетоводна програма, се стремим да разработим най-доброто решение, което да отговаря на нуждите на производителя на прозорци.
IV. Подготовка на интерфейса - по време на този етап нашите техници и представители на ERP системата разработват свързващо устройство в съответствие с предишните договорености. В края на IT работата предоставяме на клиента първоначално решение.

V. Тестове на първоначалния интерфейс - тази стъпка позволява на потребителя да провери дали изпълнената от нас работа отговаря на очакванията му по начина, по който се надява. В случай на нередности, клиентът може да посочи аспекти за корекция, които след това се изпълняват съответно от нас или от представителите на ERP системата.

VI. Предаване на окончателния интерфейс на производителя на прозорци - това е последният етап на внедряване на свързващото устройство. От този момент нататък Stolcad® Professional и складово-счетоводната програма автоматично си предават информация според индивидуалните нужди на потребителя.

^